top of page

TJENESTER

SLUTTAVVIRKNING

Sluttavvirkning er en viktig del av skogbruket og referer til siste runde med hogst i en bestand for det plantes nye trær. Dette skjer når trærne har nådd en alder eller størrelse som gjør det hensiktsmessig å hogge dem ned for å gi rom for ny skog. Sluttavvirkning bidrar til å skape en jevn og bærekraftig produksjon av skog, og skal også gi økonomisk avkastning for skogeieren. De er viktig å utføre sluttavvirkning på en bærekraftig måte. Det innebærer moderne utstyr og kvalifisert arbeidskraft. Våre medarbeidere har fagbrev og lang erfaring. I tillegg er vi forpliktet til å følge nasjonale og internasjonale standarder som legger føringer og begrensninger på utførelsen av alle hogstoppdrag.

TYNNING

Tynning er en viktig del av skogbruket og refererer til en type hogst hvor man fjerner noen av trærne i en ung skog for å gi plass og lys til de gjenstående trærne. Dette kan hjelpe de gjenværende trærne til å vokse raskere og få en bedre kvalitet, og kan også bidra til å redusere risikoen for skogbrann og angrep fra skadedyr og sykdommer. Tynning kan utføres flere ganger i løpet av en skogs syklus.

Normalt tynnes det 1 gang i granskog og 2-3 ganger i furuskog. Også her stilles det store krav til utsyr og mannskap. For tynning i granskog om sommeren bruker vi rotstopp på alle stubbene for å hindre spredning av rotråte. Som en av få i Norge har vi lang og god erfaring med dette.

bottom of page